Kom-Ilok d.o.o. nastao je razdvajanjem društva Komunalije d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti. Novo društvo pravni je sljednik društva Komunalije d.o.o. temeljem provedenog postupka  podjele s osnivanjem i sa svojim radom započelo je 19.prosinca 2013.godine.

Grad Ilok je jedini osnivač društva Kom-Ilok d.o.o. i stopostotni vlasnik.

U poslovanju društva Kom-Ilok d.o.o. obuhvaćene su sljedeće djelatnosti:

  • gospodarenje otpadom
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje nerazvrstanih cesta
  • izgradnja jednostavnih građevina
  • održavanje groblja i obavljanje pogrebnih usluga
  • zimska služba

Poslovanje se obavlja u skladu s postojećom zakonskom regulativom.

Osnovni podaci:

Kom-Ilok d.o.o.
Julija Benešića 49
32236 Ilok
Republika Hrvatska
Kontakt telefon: 032/ 827-350

OIB: 31574808968
MB: 4173562
IBAN: IBAN: HR2323400091110930630 – PRIVREDNA BANKA ZAGREB
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Osijeku pod MBS 030142930
Temeljni kapital društva iznosi: 825.300 kn

Organi društva su: Uprava, Skupština i Nadzorni odbor

Skupština

Skupština je najviši organ društva KOM-ILOKA D.O.O.
Skupštinu društva  KOM-ILOK D.O.O.  čini gradonačelnik/ca Grada Iloka .

MARINA BUDIMIR,dr.med.
Predsjednik Skupštine
e-mail: grad.ilok@grad.hr
tel: +385 (0)32 592 950

Nadzorni odbor  

Nadzorni odbor društva Kom-Ilok d.o.o. obavlja poslove nadziranja vođenje poslova društva, pregledava i ispituje poslovne knjige, donosi unutrašnju organizaciju,  daje suglasnosti za organizacijske i druge normativno-provedbene akte bitne za rad društva, donosi kada to ocijeni potrebnim, provedbene odluke bitne za poslovanje društva,  te obavlja druge zadaće koje su mu povjerene zakonom ili Izjavom o osnivanju društva.

Trenutni sastav Nadzornog odbor je imenovan na mandat od četiri godine.

MARIĆ VLATKO
Predsjednik Nadzornog odbora
Imenovan Odlukom skupštine dana 13.travnja 2018.god.

MANUELA VITMAN
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Imenovana Odlukom radničkog vijeća od 28.rujna 2018.god.

JANJA MANDARIĆ
Član Nadzornog odbora
Imenovana Odlukom skupštine dana 13.travnja .2018.god.

Uprava društva -Direktor
Uprava društva sastoji se od jedng člana Uprave- direktora društva.
Član uprave-Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, i to bez ograničenja.
Davor Kopilaš, dipl.ing., direktor
Imenovan odlukom Skupštine od 05.srpnja 2019.god.
e-mail:  davor.kopilas@kom-ilok.hr , tel: +385 (0)32 827 350