TRGOVAČKA DRUŠTVA, OBVEZNI I RADNI ODNOSI

Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/9334/99121/9952/00118/03107/07146/08,

137/09125/11152/11111/1268/13110/1540/19)

Zakon o radu (NN 93/14127/17 ,98/19)

Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0541/08125/1178/1529/18)

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/9668/98137/9922/0073/00129/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/15  i 94/17 )

Ovršni zakon (NN 112/1225/1393/1455/1673/17)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

 

ZAŠTITA POTROŠAČA, OSOBNIH PODATAKA I PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/1414/19)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Zakon o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 ; NN 85/15 )

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 20/16 )

 

KOMUNALNO GOSPODARSTVO I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/1832/20)

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/0539/09)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 106/22)

Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20, 144/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama(NN 113/16)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06121/0831/09156/09 , 91/11 , 45/12 , 86/13)

Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/1572/1881/20)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07133/0831/09156/09 , 143/12 , 86/13)

Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)

 

ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 , 78/15  ,12/18, 118/18)

 

UPRAVLJANJE GROBLJEM

Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17)

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15, 98/19)

Pravilnik o grobljima (NN 99/02)

Pravilnik o  vođenju grobnog  očevidnika i registra umrlih osoba ( NN 143/98)

Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja prijenosa, pogreba i iskopavanja umrlih osoba (NN 23/94)

 

TRGOVINA I BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Zakon o trgovini(NN 87/0896/08,116/0876/09,; 114/1168/1330/1432/1976/19)

Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12115/16106/18)

 

ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA

Zakon o zaštiti na radu ( NN 71/14118/14 , 154/14, 94/18, 96/18)

Pravilnik o izradi procjene rizika ( NN 112/14129/19 )

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu ( NN 126/19)

Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu ( NN 91/15 )

Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10 )

 

GRADNJA

Zakon o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19125/19 )

Zakon o prostornom uređenju (NN153/13, 65/17, 114/1839/1998/19)