SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire KOM-ILOK d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:

  • putem telefona na broj: 032/827-350
  • putem faksa na broj: 032/827-351
  • putem elektroničke pošte: manuela@kom-ilok.hr
  • poštom ili osobno na adresu: Kom-Ilok d.o.o., Julija Benešića 49, 32 236 Ilok

Službenik za informiranje: Manuela Vitman (Odluka o imenovanju službenika za informiranje)

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

KOM-ILOK d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Linkovi za:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija
Zahtjev za pristup informacijama
Zatjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacije
Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14)

 

Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (Excel .csv datoteka)
Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (Excel .csv datoteka)
Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu