1. Zakon o trgovačkim društvima
  Narodne novine broj 152/11, 111/12, 68/13, 110/15
 1. Zakon o obveznim odnosima
  Narodne novine broj 35/05, 41/08, 78/15
 1. Zakon o računovodstvu
  Narodne novine broj 78/15, 135/15, 120/16
 1. Zakon o porezu na dobit
  Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16
 1. Zakon o porezu na dodanu vrijednost
  Narodne novine broj 73/13, 148/13, 143/14, 115/16
 1. Zakon o porezu na dohodak
  Narodne novine broj 115/16
 1. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
  Narodne novine broj 133/12, 115/16
 1. Zakon o javnoj nabavi
  Narodne novine broj 120/16
 1. Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
  Narodne novine broj 18/13, 127/13, 74/14
 1. Zakon o radu
  Narodne novine broj 93/14, 127/17
 1. Zakon o zaštiti na radu
  Narodne novine broj 71/14, 118/14, 154/14
 1. Zakon o zaštiti od požara
  Narodne novine broj 92/10
 1. Zakon o mirovinskom osiguranju
  Narodne novine broj 157/13, 151/14, 33/15, 68/15, 93/15, 120/16
 1. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
  Narodne novine broj 80/13, 137/13
 1. Zakon o grobljima
  Narodne novine broj 19/98, 50/12
 1. Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
  Narodne novine broj 36/15
 1. Zakon o održivom gospodarenju otpadom
  Narodne novine broj 94/13, 73/17
 1. Zakon o zaštiti okoliša
  Narodne novine broj 80/13, 78/15
 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu
  Narodne novine broj 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14
 1. Zakon o zaštiti osobnih podataka
  Narodne novine broj 106/12
 1. Zakon o pravu na pristup informacijama
  Narodne novine broj 25/13, 85/15
 1. Zakon o zaštiti potrošača
  Narodne novine broj 41/14, 110/15
 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  Narodne novine broj 81/15, 94/17
 1. Zakon o zemljišnim knjigama
  Narodne novine broj 91/96, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 55/13, 60/13, 108/17
 1. Zakon o gradnji
  Narodne novine broj 153/13, 20/17